O nas

HISTORIA GOK

Zapraszamy do zapoznania się z historią naszego ośrodka. Tekst został opracowany z okazji 80-lecia Domu Ludowego, w którym mieści się GOK.

Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej zainaugurował swoją działalność w dniu 4 stycznia 1975 r. otwarciem wystawy malarskiej artysty-amatora Tadeusza Przywary. Wystawiano wówczas dwadzieścia autorskich prac i kilka dyplomów świadczących o dużych osiągnięciach malarza. Na inauguracji był obecny sam autor.

Wystawa zapoczA�tkowaA�a działalność ośrodka kultury w wyremontowanej sali widowiskowej. W pomieszczeniu sA�siadujA�cym z salA� mieściA�a się siedziba Klubu Rolnika zarzA�dzanego przez gminnA� spA?A�dzielniA�. PoczA�tki były bardzo trudne, zarA?wno pod wzglA�dem lokalowym, jak i sprzA�towym. GOK miaA� wówczas do dyspozycji tylko scenA� bez zaplecza, salA� bez wyposaA?enia oraz malutkie pomieszczenie po projektorni kina a�zLotnika�?. JednakA?e peA�en zapańu dyrektor Marian RzeA?nik energicznie organizowaA� kolejne imprezy A�rodowiskowe.

W zwiA�zku XXX rocznicA� wyzwolenia Warszawy 17 stycznia 1975 roku przygotowano poA�wiA�cony temu wydarzeniu program artystyczny. Program skA�adaA� się z dwA?ch czA�A�ci: montaA?u sA�owno-muzycznego w wykonaniu druA?yny ZHP oraz wystA�pu amatorskiego zespoA�u teatralnego a�zBA�A�kitnia�? z ZarA?wnia w skA�adzie: BogusA�aw DomagaA�a, Krystyna DomagaA�a, Teresa DomagaA�a, Janina KuA�nierz, Zofia MysA�ek, Janina Rutkowska, StanisA�aw Sipiora oraz WiesA�aw Uzar. W dniach 22 a�� 23 stycznia zorganizowano a�zChoinkA� noworocznA�a�? dla dzieci z Gminnej SzkoA�y Zbiorczej z Padwi Narodowej. Dyrektorem szkoA�y był wówczas StanisA�aw StrA�k.

Ośrodek wspA?A�pracowaA� z wieloma organizacjami kulturalnymi z okolicy. OdwiedziA�ze swoim programem m.in. harcerski zespA?l a�zBalladaa�? z Mielca. Kierownikiem zespoA�u artystycznego była wtedy Jadwiga Klaus. W tym okresie z racji duA?ej popularnoA�ci konkursA?w piosenki radzieckiej, konkursA?w recytatorskich czy turniejA?w wiedzy spoA�ecznej i rolniczej, zorganizowano w Padwi eliminacje gminne XIV OgA?lnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej, w ktA?rych do eliminacji powiatowych zakwalifikowano czterech kandydatA?w: A�KrystynA� Serwan z Padwi, HenrykA� Uzar, JaninA� RutkowskA� oraz TeresA� DomagaA�A� z ZarA?wnia. Z kolei w a�zTurnieju Wiedzy Rolniczeja�?, ktA?ry odbył się 23 lutego 1975 r.duA?A� wiedzA� roku wykazali się: Kunegunda Skrzypek, StanisA�aw Zygiel, StanisA�aw Piechota, Janina Lubera, JA?zef PierA?g, WA�adysA�aw PotyraA�a oraz Stefan Roguz.

Bardzo czA�sto na sali widowiskowej przez kino ruchome z Rzeszowa wyA�wietlane były filmy szerokoekranowe. SpoA�eczeA�stwo padewskie mogA�o oglA�daA� takie filmy jak; a�zPotopa�? czA�A�A� I, a�zPotopa�? czA�A�A� II, a�zMagia wielkoA�cia�?, a�zOstatnia gra Karimaa�?, a�zMania wielkoA�cia�?, a�zRewizja osobistaa�?A� czy teA? a�zPrawo gwaA�tua�?. Cyklicznie przygotowywano programy okolicznoA�ciowe z okazji A�wiA�t państwowych, akademie rocznicowe czy spotkania autorskie.

15 lipca 1975 roku powoA�ano do A?ycia, jako organ doradczy, RadA� ProgramowA� Gminnego OA�rodka Kultury. Rada wybraA�a prezydium w nastA�pujA�cym skA�adzie: Jan Mazur a�� przewodniczA�cy, Kazimiera Piekarska a�� zastA�pca, JA?zefA� Durda a�� sekretarz, Maria Trznadel a�� skarbnik oraz StanisA�aw StrA�k a�� czA�onek. Na tym, pierwszym spotkaniu dyrektor Marian RzeA?nik przestawiA� propozycjA� utworzenia klubokawiarni. Po przeszA�o godzinnej dyskusji nad propozycjA� podjA�to decyzjA�, A?e z dniem pierwszego sierpnia 1975 roku w sali widowiskowej zostanie uruchomiona klubokawiarnia wraz z dancingami. Dancingi odbywaA� się miaA�y w czwartki i soboty od godziny osiemnastej do pA?A�nocy. Na dancingi w niedzielA� nie wyraA?ono zgody ze wzglA�du na moA?liwA� duA?A� nieobecnoA�A� ewentualnych uczestnikA?w w poniedziaA�ki w pracy i sA�abA� wydajnoA�A�. W bufecie zaopatrywanym przez GS moA?na było kupiA� wina importowane, jako wina droA?sze, ktA?rych sprzedaA? odbywaA�a się tylko na a�zlampkia�?. W bufecie pracowaA�a Kazimiera Piekarska, a pA?A?niej Maria Kucharska. WynajA�to na umowA� zespA?A� muzyczny, ktA?rego koszt utrzymania pokrywano ze sprzedaA?y biletA?w wstA�pu na salA�. CenA� biletu ustalono w wysokoA�ci 20 zA� od osoby. ZespA?A� muzyczny pod kierownictwem Kazimierza RzeA?nika zaakceptowaA� wynagrodzenie w wysokoA�ci 5 tys. zA� za miesięc grania. Nie dopuszczano palenia papierosA?w na sali, moA?na było to czyniA� na korytarzu przy wejA�ciu na salA�. MA�odzieA? zobowiA�zaA�a się do zorganizowania kilku zabaw tanecznych na wolnym powietrzu, z ktA?rych dochA?d przeznaczano na pokrycie strat wynikA�ych w pierwszym okresie prowadzenia dancingA?w. Ustalono jednomiesięczny okres prA?bny, w którym kalkulowano koszty. Klubokawiarnia rozpoczA�A�a działalność w wyznaczonym terminie.

Maria Kucharska w klubokawiarence

Dancingi odbywaA�y się przez pA?A� roku. O zakoA�czeniu dziaA�alnoA�ci dancingowej zadecydowaA�a coraz to mniejsza frekwencja, jak i nagminne A�amanie przyjA�tego regulaminu odnoA�nie spoA?ywania alkoholu. Alkohol nie był kupowany w bufecie ze wzglA�du na cenA�, lecz przemycany, co odbijaA�o się na dochodach oraz nagannym zachowaniu niektA?rych uczestnikA?w. WpA�ynA�A�o takA?e pismo dnia 2 listopada 1975 r. od wojewody tarnobrzeskiego zakazujA�ce spoA?ywania napojA?w alkoholowych w domach kultury. Ta decyzja praktycznie przesA�dziA�a o wstrzymaniu dziaA�alnoA�ci dancingowej w oA�rodku. Wieczorki bezalkoholowe niestety nie przyjA�A�y się, choA� prowadzone były do koA�ca listopada nastA�pnego roku.

Na nastA�pnych posiedzeniach prezydium Rady Programowej omawiano poszerzenie dziaA�alnoA�ci ośrodka o kA?A�ka fotograficzne oraz filmowe. Na posiedzeniu w dniu 3 paA?dziernika 1975 zaproponowano reaktywowanie amatorskiego zespoA�u teatralnego. Postanowiono rA?wnieA? wystawiA� sztukA� a�zMoralnoA�A� pani Dulskieja�?, której reA?yseriA� miaA� zajA�A� się Jan Mazur. Ośrodek dziaA�aA� bardzo prA�A?nie, a doskonaA�e wyniki, jakie osięgaA�,zauwaA?ono nawet w Wydziale Kultury UrzA�du WojewA?dzkiego w Tarnobrzegu i skierowano do Padwi ekipA� telewizji a�zA?A?dA?a�?, której celem było zrobienie programu o dziaA�alnoA�ci padewskiego GOK-u. NakrA�cono migawki z rA?A?nych form kulturalnych, a takA?e przeprowadzono wywiad z dyrektorem Marianem RzeA?nikiem. MateriaA� ukazaA� się w programie I Telewizji Polskiej w dniu 7 maja 1976r o godzinie 16.40.

 

Rok 1976 a�� telegram powiadamiajA�cy o przyjeA?dzie ekipy telewizyjnej do Padwi.

 

 

Po udanej premierze w marcu 1976 roku postanowiono powoA�aA� ZespA?l Folklorystyczny, ktA?ry za zadanie miaA� zaprezentowaA� a�zWesele padewskiea�?. Widowisko folklorystyczne oparte na podstawie materiaA�A?w autentycznych z 1894 roku.A�A� PrzedsięwziA�cie ogromne jak na A?wczesne czasy. ReA?yserem widowiska jest pan Jan Mazur a��wielki spoA�ecznik. Do realizacji zaangaA?owanych jest ponad czterdzieA�ci osA?b A�A�cznie z kapelA� ludowA�. Tematem – obrzA�d weselny z XIX wieku od momentuA�A� a�zswataniaa�?, zapoznania przyszA�ych maA�A?onkA?w, a�zocepina�?A� aA? do zabawy weselnej. Inauguracja obrzA�du weselnego miaA�a miejsce 1 maja 1977 roku. Widowisko przygotowywano prawie przez dwanaA�cie miesięcy. Stroje wykonywali a�zaktorzya�? we wA�asnym zakresie, czeA�A�A� została poA?yczona z sA�siednich oA�rodkA?w kultury. Rozmach tego przedsięwziA�cia zaskoczyA� samych organizatorA?w organizacyjnie i finansowo. Wysięek jaki został wA�oA?ony przez wszystkich wystA�pujA�cych oraz obsA�ugujA�cych został doceniony przez mieszkaA�cA?w i fachowcA?w z WojewA?dzkiego Domu Kultury w Tarnobrzegu. Nie szczA�dzono pochwaA� i zachwytA?w za autentycznoA�A� i zaangaA?owanie aktorskie. Po inauguracji, widowisko wystawiono jeszcze w Skopaniu Fabrycznym, w Tarnobrzegu oraz w Mielcu.

Wesele padewskie 1977 r.A�

/Stoi/ P. Kucharski,/ siedzA�/ H. A�Konieczna, R. Krzesaj / rodzice panny mA�odej/, J. Kmuk

oraz A� A�W. Czechura / rodzice pana mA�odego. a�� Wesele padewskie a�� rok 1977A�A�

A� A�a�zWesele padewskiea�? a�� 1977 rok. /ocepiny/

A� A�a�zWesele padewskiea�? a�� 1977 rok.

a�zWesele padewskiea�?– 1977 rok. Kapela ludowa WA�adysA�aw Kobyra,A� JA?zef KoA�ek,

Walenty Kobyra.

Po udanych wystA�pachA� jeszcze przez kilka lat dziaA�aA� Amatorski ZespA?A� Teatralny ale juA? w bardzo okrojonym skA�adzie. Wystawiano bardzo ambitne sztuki teatralne takie jak; a�zSkA�pieca�? a�� Moliera , a�zLekarz mimo wolia�? – Moliera czy a�zZemstaa�? a�� A. Fredry. NajczA�A�ciej w sztuki obstawiane były prze aktorA?w amatorA?w w osobach; JA?zef Kawik. Ryszard Roguz, StanisA�aw Wolak, WA�adysA�aw Zbieg, Barbara Lis, Teresa Lompart,A� Janusz Synowiec, Piotr Kucharski, MaA�gorzata Burghardt, Kazimiera Hudela, Maria BroA?yna, StanisA�aw Wolak, StanisA�aw Kmuk oraz Helena ToA�pa.A�A� Sztuki te nie tylko wystawiano na deskach o A�rodka kultury ale prezentowano w okolicznych miejscowoA�ciach. WojewA?dzki Dom Kultury w Tarnobrzegu wspA?lnie z oA�rodkiem kultury w Padwi NarodowejA� w latach 1981- 1985 byli organizatorami WojewA?dzkichA� PrzeglA�dA?w TeatrA?w Amatorskich.A� W tym okresie w Padwi goA�ciliA�my zespoA�y teatralne z caA�ego terenu wojewA?dztwa tarnobrzeskiego. PogarszajA�ce się warunki lokalowe jakimi dysponowaA� GOK, brak funduszy, pogA�A�biajA�cy się kryzys gospodarczy oraz zaniechanie dziaA�alnoA�ci teatralnej w naszym oA�rodku przyczyniA� się do zaprzestania przeglA�dA?w wojewA?dzkich.

Jan Synowiec, StanisA�aw Wolak, Urszula Stelmach /obecnie SmoliA�ska/

oraz Ryszard Roguz – Karczma pod Czerwonym Kogutem – 1978 r.

StanisA�aw Wolak, StanisA�aw KoA�ek, A�Urszula Stelmach oraz Jan Synowiec

Karczma pod Czerwonym Kogutem – 1978 rok r.

Helena ToA�pa A�oraz Piotr Kucharski a��a�z MoralnoA�A� pani Dulskiej”– Rok 1976

A�Ośrodek zajmowaA� się takA?e organizacjA� a�zDoA?ynek gminnycha�? oraz organizowaA� wyjazdy grup wieA�cowych na doA?ynki rejonowe. DoA?ynki organizowane buA�y do wrzeA�nia 1985r. Tego wA�aA�nie roku miaA� miejsce bardzo nieszczA�A�liwy wypadek samochodowy. Po zakoA�czonych uroczystoA�ciach doA?ynkowych, ktA?re miaA�y miejsce na placu gdzie obecnie mieści się OPS, grupa wieA�cowa z RoA?niat wracaA�a samochodem osobowym do swojej miejscowoA�ci.A� W samochodzie była wiA�ksza liczba pasaA?erA?w niA? przewidujA� przepisy. Kierowca nie zachowujA�c naleA?ytej ostroA?noA�ci, wypadA� na zakrA�cie z drogiA� i kozioA�kujA�c wpadA� do rzeki a�zKanaA� Chorzelowskia�?. AsmierA� poniosA�o dwie osoby; kierowca StanisA�aw RaA� oraz osiemnastoletnia Renata Naprawa. Po tym tragicznym wypadku zaprzestano organizacji doA?ynek aA? do 2005 roku.

Poleć ten artykuł znajomym!